habit

มาจาก 𝟮𝟭-𝗗𝗮𝘆 𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁 𝗧𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 คือ ทฤษฎีที่ว่า ถ้าหากคนเราตั้งใจทำอะไรต่อเนื่อง ติดต่อกันอย่างน้อย 21 วันพฤติกรรมนั้นจะตกผลึกกลายเป็นนิสัย *Dr.MaxwellMaltz กล่าวถึงทฤษฎีนี้ในหนังสือ Psycho-Cybernetics แม้จ…

𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿 คืออะไร ? เครื่องมือในการช่วยจดบันทึกสิ่งที่ลงมือทำในแต่ละวัน เพื่อดูความก้าวหน้าและเป็นการทำสิ่งเล็กๆ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ⌕ ตั้งเป้าหมายและวางแผนในการปรับเปลี่ยนนิสัย ⌕ บันทึกสิ่งที่เรา…

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up