21 Days Challenge คืออะไร ? ช่วยในการสร้างนิสัยใหม่ยังไง ?

by stationery on the table

มาจาก 𝟮𝟭-𝗗𝗮𝘆 𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁 𝗧𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆

คือ ทฤษฎีที่ว่า ถ้าหากคนเราตั้งใจทำอะไรต่อเนื่อง ติดต่อกันอย่างน้อย 21 วันพฤติกรรมนั้นจะตกผลึกกลายเป็นนิสัย

*Dr.MaxwellMaltz กล่าวถึงทฤษฎีนี้ในหนังสือ Psycho-Cybernetics

แม้จะมีบางทฤษฏีบอกว่า ถ้าอยากให้พฤติกรรมกลายเปลี่ยนเป็นนิสัยจริงๆ ควรใช้เวลาในการสร้างนิสัยอย่างน้อย 66 วัน (3 เท่า) แต่การเริ่มต้นจากเป้าหมาย 21 วัน ก็ทำให้เราคุ้นชินกับการทำกิจวัตรเหล่านี้ทุกวันโดยไม่รู้สึกลำบากอีกต่อไป

โดยทฤษฎีบอกว่า หากต้องการเสริมสร้างนิสัยที่ต้องการนั้น มีหลักการ 3 ประการด้วยกัน

1. ให้ใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที

2. ทำสิ่งนั้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

3. ให้ทำเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมถาวร

ถ้ามีวันใดทำไม่สำเร็จ ก็ให้เริ่มต้นนับวันที่ 1 ใหม่

————————————————————————————

𝗢𝗻𝘁𝗵𝗲𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆

Premium Digital planner for iPad
Line : @onthetable.fac
Website : www.stationeryonthetable.com/shop
Instagram : Instagram.com/onthetable.fac

You may also like

Leave a Comment

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รอรับไฟล์ทางเว็บไซต์ได้เลย ไม่ต้องรอตรวจสอบรายการ

X
All search results
Scroll Up